طراحی

طراحی و پیش نمایش عملکرد انواع سیستم تصفیه فاضلاب، با استفاده از نرم افزارهای نقشه کشی سه بعدی، با توجه به هدف نهایی از تصفیه

آماب آبزیان با توجه به نوع فاضلاب و ساختار فضایی در دسترس و قابل استفاده، مبادرت به طراحی سیستم تصفیه ای مناسب، کارآمد و مقرون به صرفه، مختص شرایط موجود، می نماید. در طرح نرم افزاری ارائه شده، به صورت سه بعدی عملکرد سیستم، به نمایش گذاشته می شود.