مشاوره

ارائه مشاوره، با تکیه بر تجارب علمی و عملی، برای تعیین بهترین و کارآمدترین روش تصفیه فاضلاب موردنظر

آماب آبزیان، با تکیه بر تجارب علمی و عملی، آماده ارائه مشاوره به تمامی صنعت گران، در زمینه انتخاب، طراحی و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب مناسب و کارآمد با توجه به هدف نهایی از تصفیه می باشد. همچنین جهت بهبود عملکرد سیستم های تصفیه در حال کار، راهکارهایی مناسب را پیشنهاد می دهد.