صنایع قند و شکر

صنعت قند و یا به عبارتی استخراج شکر از چغندر قند یا نیشکر از جمله صنایع مهم کشور محسوب می شود که جزء صنایع فصلی می باشد.

صنعت قند و یا به عبارتی استخراج شکر از چغندر قند یا نیشکر از جمله صنایع مهم کشور محسوب می شود که جزء صنایع فصلی می باشد. تحلیل موقعیت مکانی کارخانه های قند در کشور نشان داده است که بیش از 90 درصد آن ها در دشت ها با بیلان منفی و 85 درصد آن ها در مناطق با آب و هوای خشک و نیمه خشک قراردارند. این مسئله توجه به فاضلاب تولیدی این صنایع را بیش از پیش می کند.

صنایع قند با مصرف 18 درصد آب صنعتی و تولید 34 درصد بار آلی کل صنایع کشور، توجه بیشتری را در جهت بازیافت آب مصرفی می طلبد. مقایسه مقادیر آب مصرفی در کارخانه های قند کشور، با همین صنعت در سایر کشورهای جهان نشان می دهد که این کارخانه ها به طور متوسط بیش از 2 تا 10 برابر بیشتر آب مصرف می کنند. به طور معمول میزان تولید ملاس درکارخانه های چغندر قند ۷-۴درصد وزن چغندر مصرفی و در کارخانه های نیشکر ۳٫۷-۲٫۷ درصد وزن نیشکر مصرفی می باشد. مشخصات فاضلاب مربوط به قسمت های مختلف کارخانه های قند، متناسب با نوع فرایند، منطقه و مواد اولیه مصرفی و ... بسیار متفاوت است.

به طور کلی معضل فاضلاب صنایع قند و شکر شامل موادآلی، ...............................هستند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع قند و شکر

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TSS

mg/lit

 

5

Turbidity

NTU

 

 

در روش های اجرایی برای تصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر فرآیندهای آشغال گیری، متعادل سازی، خنثی سازی، ته نشینی، شناورسازی، هوادهی، تصفیه هوازی و بی هوازی، کمپوست کردن و خشک کردن مورد استفاده اند.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع قند و شکر به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در پروسه تولید، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر در جدول 2 گزارش می گردد.

 

 جدول2: آنالیز پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TSS

mg/lit

 

5

Turbidity

NTU