صنایع فلزی

صنایع فلزی در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه پنجم را دارا می باشد.

صنایع فلزی در بین صنایع کشور از نظر میزان آب برداشتی و پساب تولیدی، رتبه پنجم را دارا می باشد. بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور میزان تولید پساب صنعت چرم در سال معادل 63 میلیون مترمکعب است. فاضلاب این گروه داراي مقادير قابل توجهي از فلزات سنگين از قبيل كروم، مس، روي، آهن، سرب، نيكل و تركيباتي مانند كلريد ها، نيتريت ها، سولفات ها، سيانيدها، بازها و اسيدهاي كاني بوده و علاوه بر آن، داراي تركيباتي از روغن گريس و نفت نيز مي باشند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب انواع فعالیت های صنایع فلزی:

میانگین

واحد

پارامتر

ردیف

رنگ و لعاب

رنگ

آب کاری

105

9/8

7/6

__

pH

۱

80

2100

61

mg/lit

COD

۲

40

70

15

mg/lit

BOD5

۳

26

506

41

mg/lit

TSS

۴

138

105

5/9

NTU

Turbidity

۵

 

به منظور تصفیه فاضلاب صنایع فلزی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، خنثی سازی، انعقاد، جداسازی و ته نشینی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع فلزی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در چرخه فعالیت صنایع فلزی، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب انواع فعالیت های صنایع فلزی توسط سیستم MBT

میانگین

واحد

پارامتر

ردیف

رنگ و لعاب

رنگ

آب کاری

 

 

 

__

pH

۱

 

 

 

mg/lit

COD

۲

 

 

 

mg/lit

BOD5

۳

 

 

 

mg/lit

TSS

۴

 

 

 

NTU

Turbidity

۵