صنایع سلولزی

صنایع سلولزی و کاغذسازی در تمامی مراحل فرآوری، آماده سازی و تولید محصولات سلولزی، مقادیر زیادی آب مصرف کرده و به همان مقدار پساب تولید می کنند.

صنایع سلولزی و کاغذسازی در تمامی مراحل فرآوری، آماده سازی و تولید محصولات سلولزی، مقادیر زیادی آب مصرف کرده و به همان مقدار پساب تولید می کنند. در بین صنایع کشور با مصرف بیش از 5/5 درصد از کل آب صنعتی کشور و تولید پساب در جایگاه هفتم گروه های مختلف صنعتی قرار دارد. بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور میزان تولید پساب صنعت چرم در سال معادل 5 میلیون مترمکعب است.

 بیش از ۲۵۰ ماده شیمیایی در پساب هایی که طی مراحل مختلف صنایع سلولزی تولید می شوند، شناسایی شده است. آلاینده های معمول و برخی ترکیبات شیمیایی پساب صنایع سلولزی شامل اسیدهای رزین، فنل ها، دی اکسین ها و فوران ها، مواد آلی و معدنی، فلزات سنگین، سیانیدها، سولفیدها، ترکیبات کلریدی و دیگر مواد محلول هستند. فاضلاب صنایع سلولزی دارای COD و سمیت بالایی است.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب انواع صنایع سلولزی:

میانگین

واحد

پارامتر

ردیف

مقواسازی

با کاغذ باطله

دستمال کاغذی

کاغذسازی

با کاغذ باطله

کارتن سازی

بدون کاغذ

با

کاغذ

4/7

7/7

8

8/6

3/10

__

pH

۱

504

2810

140

3333

94160

mg/lit

COD

۲

158

450

123

920

26750

mg/lit

BOD5

۳

568

315

566

2938

47980

mg/lit

TSS

۴

451

1540

324

2800

7675

NTU

Turbidity

۵

 

در تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در پروسه تولید، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، خنثی سازی، انعقاد، ته نشینی و تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع سلولزی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در چرخه تولید صنایع سلولزی، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع سلولزی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب انواع صنایع سلولزی توسط سیستم MBT

میانگین

واحد

پارامتر

ردیف

مقواسازی

با کاغذ باطله

دستمال کاغذی

کاغذسازی

با کاغذ باطله

کارتن سازی

بدون کاغذ

با

کاغذ

 

 

 

 

 

__

pH

۱

 

 

 

 

 

mg/lit

COD

۲

 

 

 

 

 

mg/lit

BOD5

۳

 

 

 

 

 

mg/lit

TSS

۴

 

 

 

 

 

NTU

Turbidity

۵