صنایع آبزی پروری

امروزه صنعت آبزی پروری به اندازه ای گسترده شده است که به‌عنوان یک منبع آلودگی، آثار منفی آن رو به افزایش است.

امروزه صنعت آبزی پروری به اندازه ای گسترده شده است که به‌عنوان یک منبع آلودگی، آثار منفی آن رو به افزایش است. پرورش متراکم آبزیان اغلب آثار محیط زیستی زیان باری برای اکوسیستم های آبی اطراف مزرعه پرورشی مانند اکسیژن زدایی، خارج شدن گاز سولفیدهیدروژن و شکوفایی مضر پلانکتونی دارد. همچنین افزایش آلودگی های ناشی از مواد شیمیایی و دارویی و آلودگی های ناشی از مواد زائد غذایی و مواد دفعی حاصل از موجودات پرورشی، تغییر در محیط زندگی و آسیب به جمعیت ماهیان وحشی را به دنبال دارد.

در سیستم‌های پرورش آبزیان، بر اساس نوع سیستم پرورش، فرآیند مدیریتی اتخاذ شده و گونه مورد پرورش، آلاینده های واردشده در پیکره آب غالبا شامل سه گروه اصلی می‌باشند؛ مواد جامد معلق که شامل بقاياي غذا، مدفوع آبزیان و برخی پاتوژن ها و عوامل بیماری زای زنده است، مواد محلولی که توسط ماهی به محيط آزاد می‌گردند و بيشتر اين مواد شامل مواد نیتروژنی (آمونیاک، نیتریت و نیترات)، فسفر دار (فسفات) و کربن آلی محلول می‌باشد، مواد شيميايي باقيمانده از درمان‌های دارويي انجام شده مثل سولفات مس و فرمالين، قارچ‌کش‌هایی مثل مالاشيت‌گرين و انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها مثل سولفاناميدها.

 در مزارع پرورش آبزیان تخمین مواد دفعی مشکل است اما به طور کلی حدود 15% تا 30% غذای به کاررفته می باشد. از طرف دیگر مواد محلول و مواد جامد و ذرات غذایی زائد، موضوع اصلی تیمار پساب آبزی پروری را تشکیل می دهند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع آبزی پروری

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

7/60

2

TSS

mg/lit

34

3

TN

mg/lit

103

4

TP

mg/lit

12

 

برای رفع آلودگی های فاضلاب صنایع آبزی پروری و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد در پروسه تولید، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیر، متعادل ساز، ته نشینی اولیه، تصفیه هوازی و بی هوازی، ته نشینی ثانویه، زلال سازی، کلر زنی و هوادهی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع آبزی پروری و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع آبزی پروری به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در پروسه تولید، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع آبزی پروری در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب صنایع آبزی پروری توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

8

2

TSS

mg/lit

13

3

TN

mg/lit

35/60

4

TP

mg/lit

3/1