صنایع دامپروری

در دامداری های صنعتی بخش عمده ای از آب مصرفی صرف ...

در دامداری های صنعتی بخش عمده ای از آب مصرفی صرف آب دهی به دام ها، شسشتو هنگام شیردوشی و شیردوش ها، شستشوی گوساله دان ها و زایشگاه، اسپری مرطوب و شستشوی استراحتگاه می گردد. با توجه به تعداد راس دام و محوطه نگهداری آن ها میزان فاضلاب تولیدی متغیر خواهد بود. همچنین برخی دامداری ها به جای جمع آوری کود به صورت خشک، سیستم شستشوی کود برای جمع آوری آن را دارند، درنتیجه میزان فاضلاب تولیدی در این واحدها بیشتر است.

در فاضلاب های صنایع دامپروری به طور معمول با معضل بار آلی و موادجامد معلق، BOD و COD مواجه هستیم. در جدول 1 نمونه ای از آنالیز کیفی فاضلاب دامداری ارائه شده است.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع دامپروری

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

8

2

COD

mg/lit

659

3

TOC

mg/lit

289/37

4

TDS

mg/lit

862

5

TN

mg/lit

182

6

TP

mg/lit

9/5

 

در تصفیه فاضلاب صنایع دامپروری و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیر، چربی گیر، متعادل ساز، ته نشینی اولیه، تصفیه هوازی و بی هوازی، ته نشینی ثانویه، زلال سازی و کلر زنی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب دامپروری ها و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب دامپروری صنعتی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در پروسه تولید، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب دامپروری صنعتی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب صنایع دامپروری توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

8/8

2

COD

mg/lit

73

3

TOC

mg/lit

19

4

TDS

mg/lit

401

5

TN

mg/lit

3/22

6

TP

mg/lit

0/35