صنایع کشاورزی

کشاورزی صنعتی یکی از گسترده ترین فعالیت های جامعه انسانی جهت تولید محصول خوراکی کافی برای جمعیت انسان است.

کشاورزی صنعتی یکی از گسترده ترین فعالیت های جامعه انسانی جهت تولید محصول خوراکی کافی برای جمعیت انسان است. بر اساس مطالعات طرح جامع آب کشور میزان تولید پساب سطحی و زیرزمینی در صنعت کشاورزی در سال معادل 26 میلیارد مترمکعب است. كيفيت زه آب هاي كشاورزي بستگي به نوع سامانه زهكشي، الگوي كشت، وضعيت اقليمي، هيدرولوژي و ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي خاك دارد .

فاضلاب های کشاورزی شامل مواد معلق، مواد آلی محلول، انواعی از سموم، ترکیبات نیتروژن دار، ترکیبات فسفردار، مواد کلوئیدی، رنگ، بو و BOD بالا هستند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب صنایع کشاورزی

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TOC

mg/lit

 

5

TSS

mg/lit

 

6

TDS

mg/lit

 

7

TN

mg/lit

 

8

TP

mg/lit

 

9

Oil & Grease

mg/lit

 

10

SS

mg/lit

 

 

برای تصفیه فاضلاب صنایع کشاورزی و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای جداسازی، متعادل ساز، خنثی سازی، ته نشینی، شناورسازی، انعقاد، تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب صنایع کشاورزی و روش های علمی و نوآورانه، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب صنایع کشاورزی به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در پروسه تولید، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب صنایع کشاورزی در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده ازتصفیه فاضلاب صنایع کشاورزی توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TOC

mg/lit

 

5

TSS

mg/lit

 

6

TDS

mg/lit

 

7

TN

mg/lit

 

8

TP

mg/lit

 

9

Oil & Grease

mg/lit

 

10

SS

mg/lit