فاضلاب کشتارگاه ها

فاضلاب کشتارگاه ها شامل مدفوع، ادرار، چربی، خون و محتویات شکم و روده حیواناتی که ذبح می شوند.

فاضلاب کشتارگاه ها شامل مدفوع، ادرار، چربی، خون و محتویات شکم و روده حیواناتی که ذبح می شوند. به ازای ذبح هر حیوان با توجه به نوع آن ( گاو، گوسفند، مرغ) و فرآیند مورد استفاده برای ذبح، آب مصرفی در کشتارگاه تعیین می شود. متوسط فاضلاب تولیدی در کشتارگاه های صنعتی حدود 8 مترمکعب در ازای هر تن گوشت برآورد شده است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی مواد آلی محلول و نامحلول زیادی هستند و رنگ، کدورت، آلاینده های میکروبی، BOD، COD و TDS بالایی دارند.

 

جدول1 : آنالیز کیفی نمونه ای از فاضلاب کشتارگاه ها:

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

6/8

2

COD

mg/lit

2300

3

BOD5

mg/lit

1850

4

TSS

mg/lit

225

5

TN

mg/lit

360

6

TP

mg/lit

75

7

Oil & Grease

mg/lit

110

8

SS

mg/lit

470

 

به منظور تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها و رسیدن به آبی با کیفیت جهت استفاده مجدد، با روش ها و سیستم های معمول تصفیه فاضلاب نیاز به فرآیندهای آشغال گیری، چربی گیری، هوادهی، انعقاد و لخته سازی، ته نشینی، لجن فعال و تصفیه هوازی و بی هوازی می باشد.

آماب آبزیان با تکیه بر تجارب پیشین در تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها، سیستم MBT که سیستمی ساده، کارآمد و کم هزینه است را طراحی نموده. با استفاده از این سیستم به راحتی فاضلاب کشتارگاه ها به آب با کیفیت بالا و مناسب جهت گردش مجدد در چرخه فعالیت کشتارگاه ها، تبدیل می شود. نتایج به دست آمده از عملکرد سیستم MBT در تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها در جدول 2 گزارش می گردد.

 

جدول2: آنالیز پساب به دست آمده از تصفیه فاضلاب کشتارگاه ها توسط سیستم MBT

No.

Parameter

Unit

Usual amount

1

pH

__

 

2

COD

mg/lit

 

3

BOD5

mg/lit

 

4

TSS

mg/lit

 

5

TN

mg/lit

 

6

TP

mg/lit

 

7

Oil & Grease

mg/lit

 

8

SS

mg/lit