غذای ماهی مانور

در سیستم های پرورشی مانند پرورش گاو شیری از آن جا که قصد اصلی تولید هر چه بیشتر شیر می باشد، بخشی از غذای بلعیده شده توسط هر راس گاو، به صورت هضم نشده به همراه مدفوع دفع می شود.

در سیستم های پرورشی مانند پرورش گاو شیری از آن جا که قصد اصلی تولید هر چه بیشتر شیر می باشد، بخشی از غذای بلعیده شده توسط هر راس گاو، به صورت هضم نشده به همراه مدفوع دفع می شود. بدین ترتیب در مدفوع، موادی با درجه های مختلف هضم شدگی می توان یافت که از یک طرف وابسته به مدت ماند این غذا در سیستم گوارش و از طرف دیگر تابع ماهیت خود آن غذا است. لذا بخش عمده ای از مواد پروتئینی مانند ذرت ، گندم و جو به صورت هضم نشده و نیمه هضم شده دفع می گردد.

در این اختراع در شرایط مصنوعی با استفاده از برخی آنزیم ها پروسه هضم کامل شده و مقداری از مواد دفع شده را نجات داده ایم. این بخش به تنهایی ارزش غذایی کمی داشته ولی با افزودن مکمل ها توانسته ایم آن را به غذای مناسبی برای ماهیان پرورشی تبدیل نماییم.آزمایشات کیفیت غذایی و همچنین پروفیل پروتئینی این مورد را به اثبات می رساند.آزمایش میدانی یعنی تغذیه مستقیم ماهی با غذای ماهی مانور نیز نشان داده که با داشتن کیفیت خوب غذایی، باعث رشد مناسبی در ماهی می شود.این مورد، مشابهی در سطح جهانی ندارد و حتی این فکر که بتوان از مدفوع غذا تهیه نمود نیز نوآورانه است. غذای ماهی مانور می تواند به عنوان راهی برای صرفه جویی در استفاده از منابع طبیعی مطرح و اجرا گردد.