غذای ماهی مانور

در سیستم های پرورشی مانند پرورش گاو شیری از آن جا که قصد اصلی تولید هر چه بیشتر شیر می باشد، بخشی از غذای بلعیده شده توسط هر راس گاو، به صورت هضم نشده به همراه مدفوع دفع می شود.

ادامه مطلب