استاد نمونه

دریافت نشان استاد برتر دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی توسط دکتر آرش جوانشیرخوئی در سال تحصیلی  1389-1390

داشتن رژیم متعادل با انواع غذاها، بسیار مهم است، و این رژیم بر روی سلامتی بدن اثر مثبتی می گذارد.

داشتن رژیم متعادل با انواع غذاها، بسیار مهم است، و این رژیم بر روی سلامتی بدن اثر مثبتی می گذارد.

داشتن رژیم متعادل با انواع غذاها، بسیار مهم است، و این رژیم بر روی سلامتی بدن اثر مثبتی می گذارد.